Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Stypendia Naukowe Burmistrza Miasta Orzesze. Do końca lipca można składać wnioski

Mieszkańcy Orzesza protestowali w Warszawie

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Pomoc dla Ukrainy. Допомога Україні.

Animator sportu na kompleksie boisk sportowych

 Ogłoszenie Burmistrz Miasta Orzesze ogłasza nabór na stanowisko animatora sportu  na kompleksie boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Bukowina w Orzeszu

 Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Orzesze
ogłasza nabór na stanowisko animatora sportu  na kompleksie boisk sportowych
"Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Bukowina w Orzeszu

Forma zatrudnienia:  umowa zlecenie od 01.06.2022r. - 31.12.2022r,.z możliwością przedłużenia o kolejny rok

Termin składania zgłoszeń: do dnia 18 maja 2022 r.

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:
- posiada kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, bądź trenera lub instruktora sportu oraz/lub animatora czasu wolnego.

Wymogi formalne:
-posiadanie obywatelstwa polskiego,
-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora sportu.

Mile widziane:
- doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
- dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Orzesza, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

 2. Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowania do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych.

 3. Organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych  i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,

 4. Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,

 5. Współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w celu propagowania sportu,

 6. Organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych.

 7. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” przy ul. Bukowina w Orzeszu.

 8. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.

 9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Wymagane dokumenty:

1)    życiorys – CV,
2)    list motywacyjny,
3)    kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
4). mile widziane inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz listy referencyjne,
5). oryginał kwestionariusza osobowego,
6). oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7)  oświadczenie – zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji

Kopie złożonych dokumentów winne być własnoręcznie podpisane pod potwierdzeniem  „za zgodność z oryginałem”.

Wyżej wymienione dokumenty należy podpisać. Podpisane Oferty wraz z dokumentami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na stanowisko Animatora sportu na kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik – 2012” Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Urząd Miejski Orzesze ul. św. Wawrzyńca 21 43-180 Orzesze lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. św. Wawrzyńca 21 na parterze, w terminie do dnia 18 maja 2022r., do godz. 15.30.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 • datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu,

 • oferty niepełne zostają odrzucone,

 • osoby, które spełniały wymagania formalne o dalszym etapie naboru zostaną powiadomione telefonicznie,

 • kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem,

 • szczegółowych informacji udziela : Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 22 (piętro), tel. 32 3248822.

Postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

II etap  – rozmowa  kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów na stanowisko – "Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione telefonicznie.

Kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego, brak numeru telefonu wyłącza z możliwości powiadomienia o dalszym etapie konkursu.

Inne informacje:

Kompleks sportowy czynny jest od poniedziałku do niedzieli, w godz. określonych w Regulaminie korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”, przyjętego Zarządzeniem Nr 4/2021 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 04.02.2021 r.

Burmistrz Miasta Orzesze zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami oraz prawo nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.Burmistrz Miasta Orzesze

inż Mirosław Blaski

 

Banery/Logo