Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bądź na bieżąco z aktualnościami w mieście.

regulamin
Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół publicznych
31.01.2020
Szkoły i przedszkola


Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze
na rok szkolny 2020/2021

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
postępowania uzupełniającego

 

Złożenie wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły.
Do wniosku rekrutacyjnego należy dołączyć
dokumenty potwierdzające spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.06.2020r. – 05.06.2020r.

06.07.2020r. – 10.07.2020r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
złożonych wniosków rekrutacyjnych oraz
dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym lub postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

08.06.2020r. – 26.06.2020r.

13.07.2020r. – 31.07.2020r.

 

Podanie do publicznej wiadomości                   
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

29.06.2020r.

do godziny 10.00

03.08.2020r.

do godziny 10.00

 

Potwierdzenie przez rodziców kandydata         
woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

29.06.2020r.– 30.06.2020r.

03.08.2020r. - 04.08.2020r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

01.07.2020r.

do godziny 12.00

05.08.2020r.

do godziny 12.00

Zarządzenie Burmistrza Orzesza numer 8/1/2020

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto Orzesze jest organem prowadzącym

I. Informacje ogólne

Zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Orzesze składają u dyrektora danej placówki deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego przed rozpoczęciem rekrutacji.

Rodzice, którzy mieszkają na terenie miasta Orzesze i ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego podlegają rekrutacji w terminach określonych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/1/2020 z dnia 2 stycznia 2020. Rekrutacja na pierwszym etapie przeprowadzana jest w oparciu o art. 131 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), natomiast na drugim etapie w oparciu o Uchwałę nr VIII/83/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Rodzice, którzy nie mieszkają na terenie Miasta Orzesze i chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego podlegają rekrutacji uzupełniającej w terminach określonych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/25/2020 z dnia 29 stycznia 2020.
Rekrutacja uzupełniająca jest uruchamiania wyłącznie w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych, w których po zakończonej rekrutacji są jeszcze wolne miejsca zgodnie z art. 131 ust 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

II Rekrutacja:

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 zostały określone w Zarządzeniu nr VIII/1/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 2 stycznia 2020 r.
Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 zostały określone w
Zarządzeniu nr VIII/25/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego i postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego uzyskają Państwo w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne.

 

Naczelnik Wydziału Edukacji
Sylwia Krawczyk

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do I klas publicznych szkół podstawowych,
dla których Miasto Orzesze jest organem prowadzącym

I. Informacje ogólne

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 7 lat. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie dziecka do szkoły podstawowej publicznej lub niepublicznej.

Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

II. Przyjmowanie do klasy I

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci:

  • 8-letnie (urodzone w roku 2012) – odroczone ze względu na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  • 7-letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,

  • 6-letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I z urzędu na podstawie Karty zgłoszenia dziecka.
  Karta zgłoszenia dziecka zawiera:
  1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
  3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły

 

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu nr VIII/19/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Orzesze jest organem prowadzącym.

Szkoła podstawowa, która po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadzi rekrutację uzupełniającą, w terminie określonym w Zarządzeniu nr VIII/19/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 24 stycznia 2020 r..

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej.

 

Naczelnik Wydziału Edukacji
Sylwia Krawczyk


 

 

 

 

 

 

 


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze