Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bądź na bieżąco z aktualnościami w mieście.

regulamin
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze
22.05.2020
Z miasta


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze

Zgodnie z § 14 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 
Do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miejski w Orzeszu podlegać będzie ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
 
Od 01 czerwca do odwołania w Urzędzie Miejskim Orzesze dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
Przepisu tego nie stosuje się w odniesieniu do: dziecka do ukończenia 13. roku życia; osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie; osoby wymagającej pomocy tłumacza; innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Bezpośrednia obsługa klientów przez pracowników Urzędu będzie możliwa, w szczególności w sprawie:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) pomocy społecznej;
4) świadczenia usług komunalnych;
5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
b) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.5),
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 148, 471, 695 i 782.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 1214, 1979 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 400, 462, 695 i 875.
6) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),
a także zgodnie z §14 ust. 5
1) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ustawy o drogach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.),
2) zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu zgodnie z art. 29 ustawy o drogach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.),
3) zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i krzewów które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnie z art. 83f ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.).
3) wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 293)

Apelujemy, aby kontakty z pracownikami Urzędu odbywały poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej urzędu oraz wywieszone w siedzibie urzędu.

 

Nazwa komórki

Nr telefonu

Sekretariat

323248800

Sekretarz Miasta

323248817

Skarbnik Miasta

323248803

Wydział Inwestycji i Remontów

323248816

Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych

323248819

Wydział Komunalny

323248810, 323248813

Wydział Edukacji

323248851

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Odpadów Komunalnych

323248814, 323248815, 323248821 323248829 (gospodarka odpadami)

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych

323248818

Referat Spraw Obywatelskich (meldunki, dowody osobiste)

323248806, 323248807

Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych

323248808, 323248809

Referat Finansowy ds. Budżetowych

323248837, 323248805, 323248827

Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego

323248822, 323248830

Referat Świadczeń Rodzinnych

323248812

Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji        

323248823

Kadry

323248828

Biuro Rady Miejskiej

323248825

Biuro Realizacji Projektów

323248831

Inspektor Ochrony Danych

323248806

Urząd Stanu Cywilnego

323248811

Archiwum

323248825

FAX

323248826

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

322213412

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

322215520

Miejski Ośrodek Kultury

322215329

Miejska Bibliotek Publiczna

322215526


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze