Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Wydział Edukacji

Zakres działania

 

  • Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto Orzesze funkcji organu prowadzącego jednostek oświatowych, w tym m.in.:
1)zakładanie, prowadzenie, przekształcanie i likwidacja publicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych,
2) ustalanie sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
4) przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów oraz powierzanie funkcji dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej,
5) prowadzenie spraw kadrowych oraz osobowych wynikających ze stosunku pracy dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto,
6) prowadzenie oraz odwoływanie ze stanowiska dyrektora ze stanowiska placówki oświatowej,
7) prowadzenie spraw związanych z ocenianiem pracy i dorobku zawodowego dyrektorów jednostek oświatowych, współdziałanie z organem nadzoru pedagogicznego,
8) organizowanie posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej nadającej nauczycielom awans zawodowy nauczyciela mianowanego,
9) wnioskowanie w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla pracowników obsługiwanych placówek oświatowych.

  • analizowanie i zatwierdzanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.
  • przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących realizacji zadań określonych przepisami prawa dla organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe
  • Obsługa merytoryczna programów rządowych i dotacji celowych z budżetu państwa oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
  • Realizacja zadań organu prowadzącego jednostki oświatowe wynikających z ustawy dotyczącej Systemu Informacji Oświatowej, a także zadań wynikających z ww. ustawy w stosunku do jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Orzesze.
  • Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem finansowym z innymi gminami z tytułu:
1) dotowania przedszkoli,
2) zwrotu kosztów dotacji przekazanych na dzieci niebędące mieszkańcami Miasta Orzesze a uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze,
3) zwrotu kosztów dotacji za dzieci z Miasta Orzesze uczęszczające do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie innych gmin,
4) powierzenia przez Miasto Orzesze innej gminie zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
  • Prowadzenie ewidencji i czynności związanych z udzielaną dotacją do niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

 

Naczelnik

   Wydział Edukacji podlega bepośrednio z-cy burmistrza

           Biuro                                       

   Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej

   ul. św. Wawrzyńca 23

   I piętro

Godziny urzędowania

   poniedziałek – środa 730 – 1530

   czwartek 730 – 1700

   piątek 730 – 1400

Dane kontaktowe

 

   tel. 32 723 30 03

   fax: 32 32 488 26

   e-mail: we@orzesze.pl

Szczegółowe informacje

   BIPPolecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze