Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Honorowy Patronat Burmistrza Miasta
Zasady Przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Orzesze

 1. O patronat honorowy może występować zgodnie ze złożonym wnioskiem organizator wydarzenia kulturalnego, edukacyjnego, sportowego lub innej uroczystości o charakterze społecznym.
 2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter imprezy.
 3. Wniosek powinien zostać złożony przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszych zasad.
 4. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej urzędu miejskiego www.orzesze.pl.
 5. Wniosek należy złożyć pisemnie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 21 lub elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą. Wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym certyfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 z późn. zm.) , a także certyfikatu CC SEKAP, jak również profilu zaufanego e-PUAP zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). Wyklucza to możliwość złożenia wniosku drogą e-mail.
 6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu.
 7. W przypadku wydarzeń cyklicznych o honorowy patronat należy występować każdorazowo.
 8. Objęcie honorowym patronatem wydarzenia nie oznacza deklaracji osobistego udziału burmistrza, jak również wsparcia finansowego bądź organizacyjnego wydarzenia.
 9. Decyzja o odmowie udzielenia honorowego patronatu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Organizator otrzymuje odpowiedź na wskazany we wniosku adres o przyznaniu bądź o odmowie przyznania patronatu.
 11. Otrzymanie Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Orzesze zobowiązuje organizatora do:
 • zamieszczenia informacji o honorowym patronacie we wszystkich materiałach promujących wydarzenie;
 • dołączenia linku www.orzesze.pl do informacji dotyczącej wydarzenia na stronie internetowej organizatora;
 • przesłanie najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem elektronicznej wersji programu imprezy i jej opisu [format.doc] na adres promocja@orzesze.pl w celu akceptacji;
 • przesłanie na adres promocja@orzesze.pl w terminie 3 dni od zakończenia wydarzenia 3 zdjęć [format .jpg, co najmniej 300 dpi] i relacji [format.doc] z wydarzenia w wersji elektronicznej, z prawem do nieodpłatnego wykorzystania przez Urząd Miejski Orzesze.

Zasady Przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Orzesze do pobrania TUTAJ
Wniosek do pobrania TUTAJWszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze