Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Samodzielne Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego

Zakres działania
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Opiniowanie projektów podziałów nieruchomości, co do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 • Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 • Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działania z uwzględnieniem ustaleń strategii rozwoju województwa zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa ślaskiego.
 • Współpraca z Wydziałem Administracji – Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Mikołowie oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie spraw związanych z realizowanym budownictwem na terenie miasta Orzesze.
 • Współpraca z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym: koordynacja prac związanych z opracowaniem/aktualizacja Programu Ochrony Zabytków na terenie miasta Orzesze.
 • Prowadzenie postępowań w związku z naliczeniem jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
 • Obsługa klientów w zakresie udzielania informacji o ustaleniach planu/ studium i składanych wniosków w sprawie opracowania/ zmiany planów oraz studium
 • Udzielanie informacji w zakresie procedur związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
 • Koordynacja prac komisji urbanistyczno – architektonicznej.
 • Współpraca z Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Samodzielnym Stanowiskiem ds. Budownictwa.

Samodzielne stanowisko ds. Planowania Przestrzennego

   Joanna Różańska

Biuro

   Budynek Urzędu Miejskiego

   parter, pok. nr 7

Dane kontaktowe

   tel. 32 32 48 814, 32 32 48 815

   fax 32 32 48 826

   e-mail: wbgign@orzesze.pl

Szczegółowe informacje

   BIPPolecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze