Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Dokumenty strategiczne

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Orzesze

Program Ochrony Środowiska

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Orzesze

Strategia Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2012-2020
Proces prac nad „Strategią Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2012-2020”, który rozpoczął się w sierpniu 2011 r. a zakończył w grudniu tego samego roku, został zaplanowany oraz zrealizowany przez zespół konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasinski, J. Szymańska na podstawie umowy BGiGN.061.00001.2011. Prace nad dokumentem przeprowadzono z wykorzystaniem szeregu uzupełniających się metod prac analitycznych, eksperckich i partycypacyjnych, do których zalicza się przede wszystkim:
  • analizę danych zastanych i prace eksperckie – w ten sposób przeprowadzona została diagnoza zasobów i sytuacji Miasta Orzesze w aspektach przestrzennym, gospodarczym i społecznym;
  • cztery spotkania warsztatowe grupy strategicznej, skupiającej przedstawicieli kluczowych podmiotów i instytucji funkcjonujących w Mieście Orzesze. W czasie tych spotkań wykorzystany został szereg różnego rodzaju metod pracy, takich jak: technika grupy nominalnej , dyskusja moderowana, wielokrotne głosowanie czy prace z formularzem (kwestionariuszem);
  • zmodyfikowaną metodę delficką, opierającą się o kierowane do uczestników warsztatów zadania/pytania, bazującą na opracowanym i przesłanym materiale powarsztatowym. Dzięki tej metodzie każdy z uczestników miał możliwość spokojnej, indywidualnej i odłożonej w czasie analizy, a konsultanci uzyskiwali pewność, że nie pominięto żadnych istotnych zagadnień i kwestii;
  • cztery spotkania konsultacyjne z członkami Rady Miasta, przedstawicielami lokalnych instytucji oświatowych oraz przedsiębiorców;
  • badania ankietowe (ankieta on-line) przedsiębiorców Miasta Orzesze.
Przygotowany i przeprowadzony przez konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego, przy aktywnym uczestnictwie mieszkańców Miasta Orzesze proces konstruowania dokumentu „Strategii Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2012-2020”  obejmował kilka zasadniczych etapów, takich jak:
  • weryfikacja misji rozwoju Miasta Orzesze w modelu Ashridge (obejmującym: cel zasadniczy; główną aspirację rozwojową miasta; strategię, a więc określenie podstawowych domen rozwoju miasta; wartości oraz standardy zachowań organizacyjnych);
  • analiza i weryfikacja zmian w zakresie zasobów wewnętrznych i tendencji zewnętrznych budujących pozycję strategiczną miasta;
  • weryfikacja i aktualizacja priorytetowych kierunków rozwoju miasta;
  • określenie strategicznych celów rozwoju i zadań flagowych planowanych do realizacji, ze wskazaniem horyzontu czasowego, źródeł finansowania oraz jednostek odpowiedzialnych za ich realizację;
  • określenie założeń do wdrażania i monitorowania zamierzeń strategicznych.
Rezultat wskazanych wyżej zrealizowanych prac i zastosowanych metod stanowi dokument niniejszej Strategii wraz z jej załącznikiem, w postaci planu operacyjnego obejmującego listę zadań, wpisujących się w założenia poszczególnych domen oraz celów strategicznych i operacyjnych.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze