Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Zamówienia publiczne


Wszystkie informacje dotyczące organizowanych przetargów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w dziale Zamówienia Publiczne.


Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów).

Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Stanowi ona implementację do prawa polskiego przepisów odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. 

Do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych są zobowiązane w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także m.in. inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nabywają dostawy, roboty budowlane lub usługi.

Zamówień udzielać można w ośmiu opisanych w ustawie trybach:
 • przetargu nieograniczonego,
 • przetargu ograniczonego,
 • negocjacji z ogłoszeniem,
 • dialogu konkurencyjnego,
 • negocjacji bez ogłoszenia,
 • zamówienia z wolnej ręki,
 • zapytania o cenę,
 • licytacji elektronicznej,
przy czym do zastosowania trybów innych niż przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony konieczne jest spełnienie opisanych w ustawie przesłanek.

Ponadto pewne szczególne zamówienia można poprzedzić konkursem (np. zamówienia z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych).

Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych to:
 • zasada równego traktowania wykonawców,
 • zasada bezstronności i obiektywizmu,
 • zasada uczciwej konkurencji,
 • zasada jawności,
 • zasada pisemności postępowania.
 
Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl
 

 Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze