Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarką nieruchomościami zajmuje się Wydział Gospodarki Przestrzennej i Odpadów Komunalnych


W szczególności jest to:

 • prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem wyceny nieruchomości w zakresie spraw prowadzonych bezpośrednio przez Wydział;
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przekazywania przez wojewodę gruntów na rzecz Gminy;
 • nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy w drodze umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, w drodze wywłaszczenia, na skutek zrzeczenia się, w drodze pierwokupu oraz w trybie przepisów o komunalizacji mienia;
 • prowadzenie  i aktualizacja rejestru gruntów komunalnych, sporządzanie sprawozdań w zakresie obrotu gruntami stanowiącymi mienie komunalne;
 • wydawanie oświadczeń o wykreśleniu z ksiąg wieczystych zobowiązań i wierzytelności w zakresie spraw prowadzonych bezpośrednio przez Wydział;
 • tworzenie gminnego zasobu nieruchomości;
 • komunalizacja mienia z mocy prawa i na wniosek Gminy;
 • prowadzenie spraw i przygotowanie decyzji w zakresie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości;
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą administracyjną granic Gminy;
 • prowadzenie nazewnictwa ulic;
 • prowadzenie numeracji nieruchomości; 
 • przygotowywanie zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie urządzeń technicznych na gruntach gminnych;
 • udzielanie zgody na czasowe lub stałe zajęcie gruntów będących własnością Gminy; 
 • zlecanie dokumentów geodezyjnych (wyciągów głównych, wykazów zmian gruntowych) dla potrzeb zadań realizowanych bezpośrednio przez Referat; 
 • przygotowywanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołowie, w celu zakładania nowych ksiąg dla gruntów stanowiących własność Gminy, ujawniania podziałów i decyzji komunalizacyjnych w zakresie spraw prowadzonych bezpośrednio przez Wydział;
 • prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem lokali mieszkalnych i użytkowych z zasobu Gminy
 • regulacja stanu prawnego dróg gminnych;
 • przygotowywanie informacji o stanie mienia Gminy; 
 • dokonywanie sprzedaży nieruchomości, zamiany, darowizny i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, użyczenie, oddanie w trwały zarząd oraz jego wygaszenie, a także ograniczenie prawami rzeczowymi, w tym użytkowaniem i służebnościami gruntowymi;
 • kompleksowe przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z organizowaniem przetargów na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości;
 • prowadzenie spraw dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
 • wydawanie decyzji związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego przed upływem okresu, na jaki zostały ustanowione;
 • sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu na rzecz dotychczasowych użytkowników.

 Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze