Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Planowanie przestrzenne
Polski system prawa zagospodarowania przestrzennego pozornie stara się połączyć system angielski oraz system niemiecki. Na wzór angielski pozwala mieszkańcom wnioskować o określenie warunków zabudowy terenu, a także zobowiązuje władze publiczne do sporządzenia dokumentów planistycznych, kierujących procesami zagospodarowania przestrzennego. Na wzór niemiecki daje gminom prawo władczego określenia zagospodarowania przestrzennego terenów w planach miejscowych, będących aktami prawnymi o charakterze powszechnie obowiązującym.
 
Podstawowym aktem regulującym planowanie i zagospodarowanie przestrzenne zarówno na poziomie centralnym, regionalnym, jak i lokalnym, jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
 
Plany miejscowe sporządza się w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym pod inwestycje celu publicznego, oraz w celu określenia sposobów zagospodarowania terenów i zabudowy. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego i wiąże zarówno organy władzy, jak i osoby prywatne realizujące zamierzenia przestrzenne na obszarze objętym planem.
 
Zgodnie z przywołaną wcześniej ustawą plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobach rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz jego realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
 
Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zastąpiła ustawę z 7 lipca 1994 r. W nowym dokumencie znalazł się przepis o utracie mocy prawnej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego funkcjonujących pod rządami jeszcze starszej ustawy obowiązującej do 1 stycznia 1995 r., a uchwalonej 12 lipca 1984 r., co przyczyniło się do chaosu planistycznego. Na przestrzeni lat od dnia wygaszenia planów przez Ministra Infrastruktury wyżej wymienioną ustawą, władze Miasta Orzesze starają się doprowadzić do usystematyzowania i zharmonizowania obszaru gminy.
 Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze