Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Zdrowie
Zdrowie definiowane przez Światową Organizację Zdrowia ujęte jest jako stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia (dobrostanu), a nie tylko brak choroby i kalectwa. Powyższą definicję uzupełnia się o aspekt funkcjonalny zdrowia, czyli stan optymalnej zdolności do efektywnego wykonywania cenionych zadań.
 
Najważniejszym dokumentem wyznaczającym cele i kierunki polityki ochrony zdrowia publicznego jest Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-1015 oraz przyjęty przez Europejski Komitet Regionalny WHO dokument „Zdrowie 21 – zdrowie dla wszystkich w XXI wieku”.

Narodowy Program Zdrowia uwzględnia główne kierunki polityki zdrowotnej i stwarza szanse na bardziej skuteczną realizację zadań związanych ze zdrowiem społeczeństwa. Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowotnego jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludzi, poprzez działania skierowane na promocję zdrowego stylu życia, kształtowanie sprzyjającego zdrowiu środowiska życia, pracy i nauki oraz zmniejszanie różnic w zdrowiu i dostępności do świadczeń zdrowotnych, w konsekwencji prowadzących do ograniczenia bądź likwidacji czynników sprzyjających powstawaniu głównych chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, urazy i zatrucia, choroby psychiczne.
 
Polityka zdrowotna obejmuje: promocję zdrowia, profilaktykę i opiekę zdrowotną.
 
Promocja zdrowia – zgodnie z definicją zawartą w Karcie Ottawskiej – jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę poprzez podnoszenie wiedzy w społeczeństwie o sposobach skutecznego zapobiegania chorobom, tworzenie odpowiednich warunków społecznych ekonomicznych i gospodarczych korzystnych dla poprawy stanu zdrowia. Jako proces podejmowania decyzji w sprawach ludzkiego zdrowia opiera się przede wszystkim na aktywności środowisk lokalnych i współpracy międzysektorowej.
 
Profilaktyka zdrowotna jest to szereg działań mających na celu zapobieganie chorobie bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jego rozwinięciem się poprzez kontrolowanie przyczyn i czynników ryzyka. Na każdym etapie profilaktyki istotne znaczenie ma edukacja zdrowotna, czyli uczenie się, jak dbać o zdrowie własne i społeczności. Proces edukacji obejmuje dostarczanie wiedzy, kształtowanie postaw oraz rozwijanie umiejętności dokonywania wyborów, niezależnego podejmowania życiowych decyzji.
 
Opieka zdrowotna jest to system działań ukierunkowanych na przywracanie zdrowia, poprzez tworzenie sprawnego systemu usług medycznych. 
 


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze