Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bądź na bieżąco z aktualnościami w mieście.

regulamin
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo: Zgoń
08.11.2018
Ogłoszenia i komunikaty


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo: Zgoń

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Orzeszu uchwały nr L/665/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo: Zgoń.
Zainteresowani, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1945) mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Orzesze w biurze podawczym lub pocztą na adres: Urząd Miasta Orzesze, ul św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, w terminie do dnia 14 grudnia 2018r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405) podaję do publicznej wiadomości, że opracowanie planu miejscowego toczyć się będzie z udziałem społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Orzeszu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo: Zgoń.
Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie do dnia 14 grudnia 2018r. zgodnie z art.40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. : w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z koniecznością opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem rozpatrującym wnioski jest Burmistrz Miasta Orzesze.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław BlaskiPolecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze