Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Budżet Orzesza na 2016 rok
Na sesji w grudniu radni uchwalili budżet miasta na 2016 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. Wcześniej projekt budżetu wraz z WPF przedłożone przez burmistrza zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i komisje działające przy Radzie Miejskiej w Orzeszu.
 
Dochody budżetu planowane są na poziomie 57,6 mln, w tym bieżące dochody wyniosą 56,2 mln. Główne źródła dochodów to: subwencja oświatowa – 12,8 mln, udział w podatku od osób fizycznych – 19,9 mln (wielkość szacunkowa), podatki lokalne – 10,9 mln, opłaty za gospodarowanie odpadami – 2,2 mln, dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne – 5,4 mln.
 
Wydatki z budżetu. Wniosków złożonych było wiele, w sumie na kwotę ok. 70 mln. W budżecie udało się zabezpieczyć środki na realizację zadań na kwotę 61,8 mln. W tym wydatki bieżące wyniosą 55 mln, a wydatki majątkowe – 6,8 mln.
 
Ważniejsze wydatki z budżetu:
 
Oświata – 30 mln (z tego dotacji i subwencji jest na kwotę 15,5 mln, co stanowi 51 proc. wydatków). W tym na remonty w placówkach oświatowych planuje się 530 tys. zł, na inwestycje – 1 mln 359 tys. zł (w tym na rozbudowę szkoły w Mościskach o część przedszkolną – 700 tys. zł; na budowę boiska przy Gimnazjum nr 3 w Gardawicach – 485 tys. zł.)
 
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia – 7,3 mln (w tym dofinansowanie państwa wynosi 4,5 mln). W ramach zadań w tym dziale budżetu planowana jest budowa Orzeskiego Centrum Usług Społecznych – w tym roku na wykonanie dokumentacji zabezpieczono 40 tys. zł.
 
Lokalny transport zbiorowy – 2,4 mln. Tu planuje się opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowej Jaśkowice-Oświęcim za kwotę 49 tys. zł i przygotowanie dokumentacji punktu przesiadkowego przy dworcu w Orzeszu – 20 tys. zł.
 
Drogi – 3 mln 660 tys. zł, w tym na drogi gminne – 2,8 mln, na powiatowe – 862 tys. zł, na inwestycje na drogach gminnych – 1,4 mln.
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 5 mln (w tym przychody własne wyniosą 2,5 mln). W tym na utrzymanie targowiska miejskiego, zieleni miejskiej, cmentarza komunalnego, mieszkań komunalnych i obiektów sportowych – 1,7 mln; na sfinalizowanie rozbudowy OSP Jaśkowice – 340 tys. zł; na opracowanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków – 350 tys. zł; na rozbudowę targowiska miejskiego – 30 tys. zł; na dotację dla mieszkańców na przyłączenie się do nowo wybudowanej kanalizacji – 40 tys. zł.
 
Gospodarka odpadami – 2,8 mln. Tu zabezpieczono 300 tys. zł na budowę nowego bądź rozbudowę istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 
Oświetlenie uliczne – 1,8 mln
 
Miejski Ośrodek Kultury – 1 mln
 
Miejska Biblioteka Publiczna – 593 tys. zł
 
Inwestycje w zakresie sportu:
- budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie Sokoła – 400 tys. zł (z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł)
- budowa placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów – 380 tys. zł (z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w wys. 30 proc. wartości zadania)
- dotacja dla stowarzyszeń w zakresie sportu – 150 tys. zł
 
Ochrona powietrza – 150 tys. zł (dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła)
 
Ochotnicze straże pożarne – 360 tys. zł na gotowość bojową, 300 tys. zł dla OSP Gardawice na zakup samochodu.
 
Straż miejska – 285 tys. zł
 
Planowanie przestrzenne – 157 tys. zł
 
Melioracja rowów – 80 tys. zł
 
Budżet zamyka się deficytem w wysokości 4,2 mln (różnica między dochodami a wydatkami). Gmina zamierza go pokryć: z wolnych środków z lat ubiegłych – 1,8 mln oraz zaciągając kredyt w wysokości 2 mln 370 tys. zł.
Planuje się, że zadłużenie na koniec roku wyniesie 8,4 mln, co stanowi 14,6 proc. planowanych dochodów. /I.W./


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze