Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Dbajmy o nasze powietrze!
Dbajmy o nasze powietrze!

W związku z rozpoczęciem okresu grzewczego i nadchodzącą zimą, w Orzeszu zintensyfikowano działania mające na celu walkę ze smogiem. Urząd Miejski stale wspiera i edukuje mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza w gminie m.in. poprzez wsparcie finansowe wymiany pieców.

Uchwała antysmogowa – przypomnienie

Od 1 września 2017 r. w naszym województwie obowiązuje uchwała antysmogowa. Dotyczy ona wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe. Przypomnijmy, że od 1 września 2017 r., można montować jedynie kotły klasy 5 lub kotły spełniające wymogi ekoprojektu (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej).

Daty graniczne wymiany starych kotłów węglowych, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. w zależności od wieku urządzenia.

Kotły powyżej 10 lat

Konieczna wymiana do 31.12.2021 r.

Kotły od 5 do 10 lat

Konieczna wymiana do 31.12.2023 r.

Kotły poniżej 5 lat

Konieczna wymiana do 31.12.2025 r.

Kotły spełniające wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN_EN 303-5:2012

Konieczna wymiana do 31.12.2027 r.


Uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, tylko złych jakościowo paliw. Od dnia jej obowiązywania w piecach nie można spalać węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 proc., a także biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 procent. Biomasa stała jest tu rozumiana jako drewno, pellet, słoma itp. Stopień wilgotności drewna każdy jego użytkownik może stwierdzić samodzielnie przy zastosowaniu prostego wilgotnościomierza, natomiast przy wilgotności powyżej 23-25% wystarczy dotknięcie ręki, aby odczuć czy drewno jest mokre. Wybierając drewno, zwracajmy uwagę na jego wilgotność i gatunek.

Narzędzia do walki ze smogiem

Do walki ze smogiem Ministerstwo Środowiska uruchomiło program „Czyste powietrze”, który zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, jak i wymiany źródeł ciepła. Wnioski można składać od września br. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Więcej szczegółowych informacji nt. Programu można znaleźć na stronie Funduszu: www.wfosigw.katowice.pl.
Nasze miasto również przyłącza się do walki ze smogiem dając mieszkańcom możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu likwidacji niskiej emisji. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne zamieszkałe i zameldowane na terenie Miasta Orzesze, które są właścicielami budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych. Dofinansowanie obejmuje między innymi wymianę starego podstawowego źródła na nowe ekologiczne źródło ciepła, tj. niskoemisyjny kocioł spełniający minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, kocioł gazowy, kocioł elektryczny, kocioł olejowy czy kocioł na biomasę. Ponadto dotacja obejmuje również montaż układu solarnego, pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych lub rekuperatora. Wysokość dotacji jaką można uzyskać to 40% poniesionych wydatków na zakup oraz montaż wyżej wymienionych urządzeń. Maksymalna kwota przyznanej dotacji nie może jednak przekroczyć 4 tys. zł.

Kolejnym działaniem mającym na celu poprawę jakości powietrza jest wniosek złożony do konkursu w zakresie pozyskania dotacji na przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii. Program ten daje mieszkańcom możliwość uzyskania bezzwrotnego dofinansowania (do 85%) do kosztów związanych z budową/przebudową infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym instalacji fotowoltaicznych, dzięki którym możliwa jest produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne gospodarstwa. Do końca roku mają zostać ogłoszone wyniki konkursu.

Częścią walki ze smogiem jest również Plan Działań Krótkoterminowych opracowany przez Urząd Miejski. PDK odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń szkodliwych substancji w powietrzu oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń. Plan Działań Krótkoterminowych wprowadza trzy poziomy reagowania.

POZIOM I - (informacyjny i edukacyjny) -
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia
POZIOM II - (informacyjny i operacyjny) -
Ostrzeżenie
POZIOM III - (operacyjny, informacyjny, nakazowo/zakazowy) -
Alarm smogowy

Na stronie internetowej miasta www.orzesze.pl założona została zakładka „JAKOŚĆ POWIETRZA”, gdzie będą zamieszczane informacje o ogłoszeniu POZIOMU II i III.

W ramach poziomu II i III będą realizowane następujące działania:
  • intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacjizapisów uchwały antysmogowej,
  • kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.
Działania kontrolne
W związku z obowiązującą uchwałą antysmogową burmistrz został zobowiązany do prowadzenia na terenie Gminy kontroli w zakresie sprawdzenia rodzaju spalanych substancji w celach grzewczych oraz kontroli pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Kontrole te prowadzone są przez straż miejską oraz upoważnionych przez burmistrza pracowników urzędu miejskiego posiadających w tym zakresie odpowiednie uprawnienia. W trakcie kontroli może zostać pobrana próbka popiołu lub paliwa do badania laboratoryjnego w celu zweryfikowania czy właściciel nieruchomości spala odpady bądź paliwo złej jakości. 30 listopada 2018 r. zgodnie z PDK został ogłoszony trzeci poziom reagowania. Zgodnie z zaleceniami minimalna ilość przeprowadzonych kontroli w trakcie trwania alarmu na terenie gminy musi wynieść minimum pięć. Przeprowadzone w trakcie trwania alarmu smogowego kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Warto również pamiętać, że straż miejska oraz pracownicy urzędu mają prawo wejść na teren prywatny lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i skontrolować każdy piec, a także zażądać okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z tematyką kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w godzinach od 600 do 2200, włączając w to również soboty i niedziele. Trzeba wiedzieć, że uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im pomagającym – zgodnie z art. 225 par. 1 Kodeksu karnego – jest zagrożone karą do trzech lat więzienia.


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze