Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Straż Miejska

Działalność Straży uregulowana jest przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Zgodnie z art. 11 niniejszego dokumentu do zadań strażników miejskich należą w szczególności:
  • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
  • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
  • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
  • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
  • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
  • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
  • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
  • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
  • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy.
Straż miejska Orzesze


Komendant Straży Miejskiej
 
Barbara Petniakowska


Strażnicy

Łukasz Podkowik
Sebastian StolarekDane adresowe:

ul. Powstańców 5
43-180 Orzesze

tel. 32 22 15 890
tel. 606 479 006
e-mail: strazmiejska@orzesze.pl
 
 
Straż Miejska Orzesze utworzona została 27 kwietnia 1992 r. przez ówczesnego burmistrza jako wydział urzędu miejskiego. Działalność Straży opierała się na Ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Siedziba Straży znajduje się przy ul. Powstańców 5.

Straż Miejska Orzesze działa na obszarze całej gminy – 85 km2 powierzchni. Na dzień 1 lipca 2016. w orzeskiej straży miejskiej zatrudnione są trzy osoby – komendant i dwóch strażników. Biorąc pod uwagę specyfikę miasta, funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnią funkcje administracyjno-porządkowe, jak również zajmują się kontrolowaniem realizacji obowiązków ciążących na właścicielach posesji.

Straż Miejska Orzesze współpracuje z Komisariatem Policji w Orzeszu i Komendą Powiatową Policji w Mikołowie. W ramach niniejszej współpracy funkcjonariusze wymieniają się informacjami i doświadczeniami. Wspólne działania polegają na organizowaniu łączonych patroli. Poza rutynowymi organizowane są dodatkowe patrole, w zależności od zaistniałej sytuacji oraz aktualnego zapotrzebowania, pod kątem konkretnego zagrożenia.

Realizowana jest także współpraca z różnymi instytucjami państwowymi i samorządowymi, jak również z innymi formacjami, jak np. ze Strażą Leśną. Współpraca ta niejednokrotnie przyniosła wzajemne korzyści w przypadku wykrywania sprawców zanieczyszczania terenów leśnych.

Na terenie gminy w ciągu ostatnich lat miało miejsce kilka wydarzeń nadzwyczajnych, takich jak powodzie, huragany, trąby powietrzne, gradobicia. Widoczna wtedy była współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Orzeska Straż Miejska pomimo iż jest niewielką jednostką, działa prężnie, co przekłada się na jej wyniki. Liczba ujawnionych sprawców wykroczeń wzrasta, co niewątpliwie wynika z odpowiedniego przygotowania funkcjonariuszy i ich zaangażowania w pracę.
 


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze