Portal Miasta Orzesze

Program edukacyjny

Podstawa programowa:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

„Nasze przedszkole”: Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci; M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska, MAC Edukacja 2017 grupa „Pszczółki” „Wokół przedszkola”: Program edukacji przedszkolnej oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba-Żabińska, MAC Edukacja 2018 grupa „Tygryski”