Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bądź na bieżąco z aktualnościami w mieście.

regulamin
J-ednolita S–trategia T–erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST


Powiat mikołowski, występuje w roli Lidera Projektu, w projekcie uczestniczą jeszcze:
Miasto Mikołów,
Miasto Łaziska Górne,
Miasto Orzesze,
Gmina Wyry,
Gmina Ornontowice.
Głównym celem projekt ma być zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej powiatu mikołowskiego poprzez wypracowanie mechanizmów współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w powiecie mikołowskim. Cel główny projektu będzie realizowany przez następujące cele szczegółowe projektu:
• wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego obszaru funkcjonalnego do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości,
• zbudowanie mechanizmów współpracy i spójnych zasad pomiędzy jednostkami samorządowymi powiatu mikołowskiego,
• wzmocnienie partycypacji społecznej w zarządzaniu sprawami wspólnot samorządowych,
• wymiana dobrych praktyk pomiędzy JST obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego.
Projekt stanowi innowacyjne rozwiązanie w skali lokalnej i regionalnej, ponieważ partnerstwo ma przyczynić się do nawiązania stałej współpracy pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi jednostkami. Wszyscy członkowie społeczności powiatu mikołowskiego mieli szansę uczestniczenia w procesie rządzenia w sposób bezpośredni, podczas konsultacji społecznych.
 

Produktami powstałymi w wyniku realizacji Projektu są  
 

Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego na lata 2014-2020 oraz podstrategie (Plany szczegółowe) stanowiące jej dodatkowe uszczegółowienie:
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej;
(w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych);
Konsultacje dot. rewitalizacji budynku straży pożarnej w Orzeszu
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Podstrategia informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego; Strategia Informatyzacji będzie podstawą organizacji sfery teleinformatyki w Powiecie mikołowskim.
TREŚĆ DOKUMENTU:
Podstrategia informatyzacji
Podstrategia informatyzacji - Załącznik A
Podstrategia informatyzacji - Załącznik B
Podstrategia informatyzacji - Załącznik C
Cele i mierniki
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
Celem tego dokumentu będzie wsparcie dla rozwoju aktywnych form pomocy oraz zmierzający do promowania idei lokalnego partnerstwa realizowanych przez partnerów projektu.
TREŚĆ DOKUMENTU
Załacznik nr 2
Załącznik nr 3
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych;
Będzie zawierała informacje o dostosowaniu oferty miast do cyklu życia człowieka; informacje o projektach na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji);
TREŚĆ DOKUMENTU
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Podstrategia ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników;
Celem dokumentu będzie analiza rynku pracy i określenie celów zwiększających szansę bezrobotnych w obecnej rzeczywistości gospodarczej, określenie planów wspierających zatrudnienie w powiecie oraz wspieranie mobilności pracowników.
TREŚĆ DOKUMENTU
Załacznik nr 1
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów;
Dokumenty pozwoli na racjonalną ochronę i kształtowanie środowiska przez zaplanowanie działań w ramach planistycznej strategii ochrony środowiska i jego zasobów na terenie powiatu mikołowskiego.
TREŚĆ DOKUMENTU
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Podstrategia Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;
Pozwoli na określenie wspólnie na terenie obszaru funkcjonalnego potrzeb związanych z zrównoważonym transportem i usuwaniem niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych w powiecie. A także zaplanowanie wspólnych działań i inwestycji związanych z infrastrukturą transportową.
TREŚĆ DOKUMENTU
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Podstrategia Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej;
Pozwoli na udoskonalenie procesu planowania i zarządzania strategicznego w samorządach powiatu mikołowskiego, poprzez wspólne systemy informatyczne i ujednolicenie procesów, podniesienie jakości usług publicznych poprzez wypracowanie odpowiednich standardów, ocenę kosztów i doskonalenie efektywności.
TREŚĆ DOKUMENTU
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Podstrategia Promocja obszaru funkcjonalnego.
Opracowanie dokumentu promocyjnego powiatu wymaga podjęcia różnorodnych decyzji, opartych o diagnozę aktualnej i prognozę przyszłej sytuacji marketingowej powiatu. Koncepcja programu promocji powiatu jest elementarną częścią systemowego projektu rozwoju i wspólnej idei promocji podejmowanych w przyszłości kroków związanych z działaniami promocyjnymi.
TREŚĆ DOKUMENTU
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Więcej informacji na: www.jst.mikolowski.pl
Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze