Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

III Śląski Protest przeciwko KDP/CPK

Seniorzy doskonale bawili się na festiwalu w Orzeszu

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury dotycząca uchwały w sprawie projektu Kolej +

Publikujemy odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 marca 2024 r. wyrażającą sprzeciw wobec planowanej do realizacji inwestycji pn. „Uzupełnienie sieci o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” w ramach Programu Kolej+ według wariantu nr II.

Pan Jan Mach, Przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze

Szanowny Panie Przewodniczący, w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 marca 2024 r. wyrażającą sprzeciw wobec planowanej do realizacji inwestycji pn. „Uzupełnienie sieci o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” w ramach Programu Kolej+ według wariantu nr II, poniżej przedstawiam stosowne informacje.

Zgodnie z zasadami „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku” za wskazanie wariantu inwestycji odpowiedzialny jest jej wnioskodawca, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Realizator Programu – PKP Polskie Linie Kolejowe SA zawarła z wnioskodawcą umowę dotyczącą realizacji omawianego przedsięwzięcia. Realizacja projektu pn. „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” jest zgodna z dostarczonym przez wnioskodawcę inwestycji, wstępnym studium planistyczno-prognostycznym (WSPP), które bazując na wynikach analiz przedprojektowych, wskazało do realizacji wariant II jako najkorzystniejszy.

W toku wstępnych prac projektowych przeprowadzone zostały 3 tury konsultacji społecznych z przedstawicielami samorządu oraz mieszkańcami Miasta Orzesze. Zgłaszane w toku przedmiotowych konsultacji wnioski i postulaty zostały przeanalizowane, a w wyniku tej analizy wybrany na etapie WSPP wariant przebiegu linii kolejowej przez Orzesze został zmodyfikowany w celu zminimalizowania uciążliwości, o których mowa w uchwale Rady Miejskiej Orzesze.
Na terenie sołectw Zazdrość i Zawada skorygowano planowany przebieg linii kolejowej zgodnie z wnioskiem mieszkańców. Linia kolejowa została odsunięta od zabudowy jednorodzinnej poprzez jej przeniesienie na drugą stronę ul. Żorskiej. Rozwiązanie to pozwala na zredukowanie liczby skrzyżowań linii kolejowej z istniejącymi drogami (brak konieczności budowy przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Szkolnej, Kawika oraz na dojeździe do restauracji przy ul. Żorskiej). Odsunięcie linii kolejowej od zabudowań mieszkalnych wpływa również na zmniejszenie oddziaływania akustycznego na przyległych do terenu kolejowego nieruchomościach.

Wybrany wariant inwestycji, uwzględniający odbudowę linii nr 159 w większości w jej dotychczasowym śladzie, oprócz tego, że został uznany za najbardziej efektywny ekonomicznie w przedłożonym Spółce WSPP, stanowi kompromis między oczekiwaniami różnych podmiotów. Informuję również, że omawiany projekt pn. „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” oraz zamierzenie inwestycyjne Spółki Centralny
Port Komunikacyjny są inwestycjami niezależnymi, jednakże z uwagi na bliskość terytorialną obu inwestycji trwające prace projektowe są koordynowane, a wypracowane 2 rozwiązania projektowe są wzajemnie uzgadniane. Na terenie Miasta Orzesze infrastruktura planowana do budowy w ramach obu inwestycji nie pozostaje w kolizji.

W odniesieniu do powiązania omawianego projektu z inwestycją pn. „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” informuję, że każdy z analizowanych w ramach WSPP wariantów budowy linii kolejowej nr 159 do Jastrzębia-Zdroju był z nią skorelowany.

Wybrany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wariant nr II również
wykorzystuje potencjał planowanego do budowy drugiego toru linii kolejowej nr 140 i stanowi swoiste przedłużenie przedmiotowego ciągu. Linia kolejowa nr 159 w wariancie I miała mieć swój początek w stacji Orzesze Jaśkowice (km 21,688), w wariancie II ma swój początek w stacji Orzesze (km 18,630). W związku z powyższym, zarówno w I jak i w II wariancie niemal cały odcinek podlegający rozbudowie byłby wykorzystywany do trasowania pociągów od Jastrzębia-Zdroju do Katowic.

Jednocześnie, z przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA informacji wynika, że wariant II budowy linii kolejowej nr 159 nie koliduje z rozwiązaniami projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim”, który jest oddzielnym zamierzeniem inwestycyjnym, i dla którego na ten moment brak jest zapewnienia finansowania.

Odbudowa linii kolejowej w dotychczasowym śladzie powinna być bardziej akceptowalna kosztowo i społecznie przez większość mieszkańców niż wytrasowanie nowej linii przez również zamieszkane i cenne przyrodniczo tereny sąsiedniej gminy, wykorzystywane także przez mieszkańców Gminy Orzesze. Należy podkreślić, że realizacja inwestycji według przyjętego przez Województwo Śląskie wariantu nr II, choć nie obejmuje przebiegiem stacji Orzesze Jaśkowice, zakłada odbudowę przystanku osobowego Orzesze Zawada, zwiększając dostępność komunikacyjną tej części Orzesza w sposób nie gorszy, niż proponowana przez Miasto budowa drogi rowerowej w śladzie linii kolejowej nr 159.

Jednocześnie informuję, że celem obecnego Rządu jest realizacja prac modernizacyjnych i budowa nowych połączeń kolejowych oraz pozostałej infrastruktury kolejowej, za którymi przemawiają analizy ruchu oraz kosztów i korzyści.

Wobec powyższego, PKP Polskie Linie Kolejowe SA podjęła działania dotyczące przeglądu zakresów rzeczowych planowanych do realizacji projektów inwestycyjnych, jak również inwestycji już rozpoczętych. Projekty znajdujące się w wieloletnich programach kolejowych, w tym również w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku, są sukcesywnie poddawane analizie pod kątem racjonalnego wydatkowania środków, poprzez pryzmat m.in. zwiększenia przepustowości na poszczególnych liniach kolejowych i kształtowania się potoków
podróżnych. Istotne jest efektywne gospodarowanie środkami publicznymi poprzez jak najlepsze dopasowanie środka transportu do potrzeb danego regionu i połączeń komunikacyjnych.
Z poważaniem,
Dokument podpisany elektronicznie przez:
Przemysław Sierpień, Zastępca Dyrektora

Banery/Logo