Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

III Śląski Protest przeciwko KDP/CPK

Seniorzy doskonale bawili się na festiwalu w Orzeszu

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Opieka wytchnieniowa

 

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

20 luty 2024r.

Podstawa prawna Programu - art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Miasto Orzesze zostało zakwalifikowane do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ”OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024. Zapotrzebowano miejsca dla 14 opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym 2 opiekunów dzieci do 16 roku życia i 12 opiekunów osób dorosłych.
W roku 2024 świadczenie to będzie realizowane w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby osoby z niepełnosprawnością.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.)
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Pomoc w formie opieki wytchnieniowej przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę.
Przysługują one w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących. Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.
W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.
Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwalnego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z programem maksymalny limit godzin w ramach jednego miejsca wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku, o ilości przyznanych godzin decyduje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (limit może zostać zmniejszony w zależności od ilości wniosków).

Kto może świadczyć usługi opieki wytchnieniowej:
Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:
1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta
lub
2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu,
lub
3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Gmina w pierwszej kolejności umożliwi osobie z niepełnosprawnością lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej, jeśli zostanie wskazana w Karcie zgłoszenia do Programu. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia należy do realizatora Programu.
W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia w odniesieniu do opiekunów Program określa dodatkowe wymagania – zaświadczenie o niekaralności, informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru, oraz pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że pod uwagę będą brane wnioski spełniające wymagane w programie kryteria według kolejności zgłoszeń.

Złożenie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 nie jest równoznaczne z przyznaniem usług opieki wytchnieniowej. Pomoc w tej formie będzie możliwa tylko po otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego. Jeśli zostaną wykorzystane środki otrzymane z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania, nie będzie możliwe ubieganie się o usługi opieki wytchnieniowej.


Bliższych informacji udziela:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu
ul. Powstańców 5b,
tel. (32) 22-15-520

Program Opieka Wytchnieniowa 2024


Druki można również otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu, w godzinach pracy.

Druki do pobrania:

Karta zgłoszenia do programu 2024

Klauzula RODO 1

Klauzula RODO 2

Oświadczenie 2024

 

Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej " Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Miasto Orzesze przystąpi do konkursu celem pozyskania środków z Programu.

Ostateczny termin składania wniosku przez gminy - 16 listopad 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
• orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.


Opieka wytchnieniowa w Mieście Orzesze w 2024 roku będzie realizowana w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Bliższych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu – tel. (32)2215520.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami widnieje na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gmina Orzesze prowadzi nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Jest to Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany w całości w ramach Funduszu Solidarnościowego. Naszej gminie przyznano środki finansowe w ramach tego Funduszu w wysokości 83.354,00 zł.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wspólnie z nimi zamieszkującymi, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:
–     dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad
– osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2021 r. poz. 573, z późn.zm.).

Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Uczestnik programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Limit w ramach 1 miejsca to maksymalnie 240 godzin. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o przyznaniu usług opieki wytchnieniowej decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków spełniających kryteria programu (druki do pobrania poniżej).

Złożenie Karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem usług opieki wytchnieniowej. Jeśli zostanie wykorzystany limit godzin w ramach programu na 2023 rok, nie będzie możliwe ubieganie się o usługi opieki wytchnieniowej w ramach tej edycji.

Wnioski można składać:
osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Powstańców 5b,
od godziny 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku, tel. 32/22-15-520

Druki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA 2023

KARTA POMIARU - SKALA FIM 2023

KLAUZULA 1 RODO 2023

KLAUZULA 2 RODO 2023

Druki można również otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu, w godzinach pracy.

 

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Wartość dofinansowania dla Gminy Orzesze: 83.354,00 zł
Całkowita wartość: 83.354,00 zł

Podstawa prawna Programu - art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.)

Gmina Orzesze otrzymała dofinansowanie na realizację usługi wytchnieniowej, w ramach PROGRAMU ”OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023” w łącznej kwocie 83.354,00 zł. Pomocą może zostać objętych 9 opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym 2 opiekunów dzieci i 7 opiekunów osób dorosłych. W roku 2023 świadczenie to będzie realizowane w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz.573 z późn. zm.)
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej są przyznawane nieodpłatnie, mają na celu czasowe odciążenie członków rodzin i opiekunów od codziennych obowiązków łączących
się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Przysługują one w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne. Limit roczny godzin w ramach jednego miejsca wynosi maksymalnie 240 godzin w skali roku, o ilości przyznanych godzin decyduje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na stronie internetowej Miasta Orzesze ogłosi nabór wniosków. Pod uwagę będą brane wnioski spełniające wymagane w programie kryteria według kolejności zgłoszeń.


Bliższych informacji udziela:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu
ul. Powstańców 5b,
tel. (32) 22-15-520

 

INFORMACJA - Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

W dniu 26.10.2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu resortowego “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu informuje, że przystąpił do naboru wniosków do nowej edycji programu.
Głównym celem Programu jest wsparcie wspólnie zamieszkujących członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
• osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Opieka wytchnieniowa w gminie Orzesze w 2023 roku będzie realizowana w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Po przyznaniu środków i podpisaniu umowy na stronie internetowej Miasta Orzesze zostanie ogłoszony nabór wniosków. Bliższych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu – tel. 322215520.

 

 

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Wartość dofinansowania dla Gminy Orzesze: 77.184,00 zł

Całkowita wartość: 77.184,00 zł

 

Podstawa prawna Programu - art. 7 ust. 5  oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.)

Gmina Orzesze otrzymała dofinansowanie na realizację usługi wytchnieniowej, w ramach PROGRAMU ”OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2022” w łącznej kwocie 77.184,00,00 zł. Świadczeniem tym może zostać objętych 8 osób niepełnosprawnych, w tym 2 dzieci i 6 osób dorosłych. W roku 2022 świadczenie to będzie realizowane w formie   pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi:
  1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2021 poz. 573) albo
  2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej są przyznawane nieodpłatnie, mają na celu czasowe odciążenie członków rodzin i opiekunów od codziennych obowiązków łączących
się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin
lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie prowadził nabór wniosków.

 

Bliższych informacji udziela:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu

tel. (32)22-15-520

 

Artykuły

Banery/Logo