Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

III Śląski Protest przeciwko KDP/CPK

Seniorzy doskonale bawili się na festiwalu w Orzeszu

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Przeciwdziałanie Przemocy Domowej

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Przemoc domowa
to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:
- narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia
- naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
- powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę
- ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
- istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej a także zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą domową i osób ją stosujących określone zostały w ustawie z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. 2023 r. poz. 289 z późn. zm.).
Osoba dotknięta przemocą domową uprawniona jest do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (wyda je lekarz rodzinny, pogotowie ratunkowe, oddział szpitalny).


Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu od 2011 roku działa Zespół Interdyscyplinarny, powołany przez Burmistrza Miasta, w skład którego wchodzą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Komisariatu Policji w Orzeszu, przedstawiciel Oświaty, przedstawiciel Sądu Rejonowego w Mikołowie, przedstawiciel Mikołowskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana”, przedstawiciel Służby Zdrowia i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład Zespołu, w szczególności przez: diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym; inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych, mających na celu przeciwdziałaniu przemocy, inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz stosujących przemoc domową, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych, bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań, monitorowanie procedury "Niebieskie Karty", kierowanie osób stosujących przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym lub programie psychologiczno-terapeutycznym, składanie na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia.
W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tworzone są grupy diagnostyczno-pomocowe działające na rzecz rodzin objętych procedurą "Niebieskie Karty". Skład grupy diagnostyczno-pomocowej ustala w imieniu Zespołu Interdyscyplinarnego jego Przewodniczący, w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w danej rodzinie. Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności: dokonanie oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy oraz osób stosujących przemoc, realizacja procedury "Niebieskie Karty" w przypadku potwierdzenia podejrzenia o wystąpieniu przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia, realizacja działań w stosunku do uczestników procedury, wnioskowanie do Zespołu o skierowanie osoby stosującej przemoc do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy (przez 9 miesięcy po zakończeniu procedury w danej rodzinie), zakończenie procedury "Niebieskiej Karty", dokumentowanie podejmowanych działań, informowanie przewodniczącego o efektach podejmowanych działań.


Procedura „Niebieskie Karty”

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą domową. Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej przez przedstawicieli uprawnionych organów.
Procedura „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy wypełniane przez przedstawicieli podmiotów ją realizujących zostały określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. wydanym na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.


Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu.
Kontakt – tel. 32/22-15-520, adres: ul. Powstańców 5b, 43-180 Orzesze
e-mail: przemoc@orzesze.pl

Dodatkowe informacje o procedurze na stronie: https://www.niebieskalinia.pl/

 

Baza teleadresowa instytucji udzielających pomocy:

baza teleadresowa przeciwdziałania przemocy

 

Banery/Logo