Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Animator sportu na kompleksie boisk sportowych

 Ogłoszenie Burmistrz Miasta Orzesze ogłasza nabór na stanowisko animatora sportu  na kompleksie boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Bukowina w Orzeszu

 Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Orzesze
ogłasza nabór na stanowisko animatora sportu  na kompleksie boisk sportowych
"Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Bukowina w Orzeszu

Forma zatrudnienia:  umowa zlecenie od 01.06.2022r. - 31.12.2022r,.z możliwością przedłużenia o kolejny rok

Termin składania zgłoszeń: do dnia 18 maja 2022 r.

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:
- posiada kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, bądź trenera lub instruktora sportu oraz/lub animatora czasu wolnego.

Wymogi formalne:
-posiadanie obywatelstwa polskiego,
-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora sportu.

Mile widziane:
- doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
- dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Orzesza, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

 2. Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowania do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych.

 3. Organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych  i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,

 4. Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,

 5. Współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w celu propagowania sportu,

 6. Organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych.

 7. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” przy ul. Bukowina w Orzeszu.

 8. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.

 9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Wymagane dokumenty:

1)    życiorys – CV,
2)    list motywacyjny,
3)    kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
4). mile widziane inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz listy referencyjne,
5). oryginał kwestionariusza osobowego,
6). oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7)  oświadczenie – zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji

Kopie złożonych dokumentów winne być własnoręcznie podpisane pod potwierdzeniem  „za zgodność z oryginałem”.

Wyżej wymienione dokumenty należy podpisać. Podpisane Oferty wraz z dokumentami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na stanowisko Animatora sportu na kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik – 2012” Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Urząd Miejski Orzesze ul. św. Wawrzyńca 21 43-180 Orzesze lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. św. Wawrzyńca 21 na parterze, w terminie do dnia 18 maja 2022r., do godz. 15.30.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 • datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu,

 • oferty niepełne zostają odrzucone,

 • osoby, które spełniały wymagania formalne o dalszym etapie naboru zostaną powiadomione telefonicznie,

 • kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem,

 • szczegółowych informacji udziela : Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 22 (piętro), tel. 32 3248822.

Postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

II etap  – rozmowa  kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów na stanowisko – "Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione telefonicznie.

Kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego, brak numeru telefonu wyłącza z możliwości powiadomienia o dalszym etapie konkursu.

Inne informacje:

Kompleks sportowy czynny jest od poniedziałku do niedzieli, w godz. określonych w Regulaminie korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”, przyjętego Zarządzeniem Nr 4/2021 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 04.02.2021 r.

Burmistrz Miasta Orzesze zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami oraz prawo nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.Burmistrz Miasta Orzesze

inż Mirosław Blaski

 

Banery/Logo