Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Nie trzeba już oświadczenia, żeby oddać odpady do PSZOK

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Język Niemiecki jako język mniejszości narodowej

JĘZYK NIEMIECKI jako język mniejszości narodowej

Zasady organizacji nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz zajęć własnej historii i kultury na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
1. […] Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury w szkole organizuje odpowiednio dyrektor szkoły,  na wniosek złożony przez rodziców dziecka lub ucznia. Wniosek składa się w postaci papierowej.
2.Wniosek, o którym mowa, składa się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 20 września. Dotyczy on całego okresu nauki ucznia w danej szkole.
3. Złożenie wniosku, o którym mowa, jest równoznaczne z:
– W przypadku nauki języka mniejszości lub języka regionalnego – zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia.
– W przypadku nauki własnej historii i kultury – zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia.
4. Rodzice dziecka lub ucznia mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości, nauki języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja.Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału dziecka lub ucznia w nauce języka mniejszości, nauce języka regionalnego i nauce własnej historii i kultury.
5. Przed rozpoczęciem nauki języka mniejszości lub języka regionalnego oraz nauki własnej historii i kultury dyrektor szkoły informuje rodziców […] o:
– Celu prowadzonych zajęć i ich miejscu w tygodniowym rozkładzie zajęć;
– Informacjach odnotowywanych w dokumentacji przebiegu nauczania, na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz świadectwach dojrzałości w przypadku udziału ucznia w zajęciach z języka mniejszości lub języka regionalnego;
– Warunkach i sposobie oceniania i klasyfikowania ucznia z zajęć z języka mniejszości lub języka regionalnego oraz nauki własnej historii i kultury, a także wpływie oceny z zajęć z języka mniejszości lub języka regionalnego na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej oraz ukończenie szkoły;
– Uprawnieniach i obowiązkach uczniów.
6. Nauczanie języka mniejszości, języka regionalnego, własnej historii i kultury oraz geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych do użytku w szkole przez dyrektora szkoły.
7. Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego organizowana w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego, jest prowadzona w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.

 

ZAŁĄCZNIKI:
– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 4 lutego 2022 r.
– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017r.
 Wniosek o objęcie dziecka nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w rozporządzeniu.

Banery/Logo